fbpx

ALGEMENE VOORWAARDEN

ALGEMENE VOORWAARDEN
TULIP BOWL WEEKEND 2019

Artikel 1 Algemeen

1.1 Deze algemene voorwaarden worden gebruikt door SPINN SPORTS BV (hierna ook: “SPINN”) en/of door een of meer van haar dochter- en/of zustervennootschappen. SPINN is de ‘gebruiker’ van de algemene voorwaarden in de zin van artikel 6: 231 sub b Burgerlijk Wetboek.

1.2 SPINN is gevestigd aan Kompasstraat 3 te Capelle a/d IJssel. Het bedrijf is per mail op info@spinnsports.nl en per telefoon op 010-2353509 bereikbaar. SPINN is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel Rotterdam onder nummer 64280683.

1.3 Deze algemene voorwaarden gelden uitsluitend jegens particulieren en uitdrukkelijk niet jegens partijen in hun hoedanigheid van professionele contractspartij in relatie tot SPINN. Op rechtsverhoudingen tussen SPINN en een professionele contractpartij zijn andere algemene voorwaarden van toepassing.

1.4 De ‘wederpartij’ in de zin van het Burgerlijk Wetboek in deze algemene voorwaarden is de particulier – een bezoeker van een evenement dan wel de website of een webshop van SPINN – en wordt hieronder steeds aangeduid als ‘bezoeker’.

Artikel 2 Algemene voorwaarden

2.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle toegangsbewijzen en vormen derhalve een onverbrekelijk geheel met alle overeenkomsten betreffende koop, schenking, en levering van toegangsbewijzen voor de evenementen van SPINN, waar ook te houden of gehouden. Tevens zijn de algemene voorwaarden van toepassing op iedere rechtsverhouding tussen SPINN en de bezoeker, dus ook als deze laatste de website of de webshop van UDC bezoekt.

2.2 Door koop c.q. verkrijging en/of gebruik van een toegangsbewijs en/of betreding van de locatie van het evenement en/of kennisneming van deze voorwaarden via de website van SPINN, aanvaardt de bezoeker de inhoud van deze voorwaarden. Dit geldt ook indien de verkrijging van een toegangsbewijs op welke wijze dan ook via derden tot stand is gekomen.

2.3 Deze algemene voorwaarden zijn elektronisch beschikbaar, opvraagbaar en te downloaden op c.q. vanaf www.tulip-bowl.nl. De bezoeker kan de voorwaarden opslaan om er later kennis van te nemen, zo als bedoeld in artikel 6: 243 lid 2 Burgerlijk Wetboek.

2.4 SPINN verwijst – waar redelijkerwijs mogelijk – naar de algemene voorwaarden op een uitgeprint toegangsbewijs voor een Evenement. De bezoeker kan doorgaans tevens kennis nemen van een beknopte samenvatting van de algemene voorwaarden bij het binnengaan van een evenement waar banners met een samenvatting van belangrijke huisregels zijn opgehangen ter herinnering.

Artikel 3 Toegangsbewijs

3.1 Toegang tot een SPINN evenement wordt uitsluitend verkregen op vertoon van een geldig toegangsbewijs.

3.2 Toegang tot het evenement verkrijgen alleen personen van 16 jaar en ouder, tenzij expliciet anders aangeven op de website van het betreffende evenement. Bezoekers kan om een legitimatie worden gevraagd om te controleren op bedoelde leeftijdsgrens. Wordt geen geldige legitimatie getoond of klopt de leeftijd niet, dan zal deze bezoeker de toegang worden geweigerd (c.q. zal de bezoeker van het evenement worden verwijderd) zonder dat SPINN verplicht is aan de bezoeker het toegangsgeld te restitueren.

3.3 De toegangsbewijzen zijn en blijven eigendom van SPINN. Het is de bezoeker verboden om een toegangsbewijs voor het evenement op enigerlei wijze aan derden door te verkopen en/of de toegangsbewijzen op enigerlei wijze aan derden te koop aan te bieden en/of te verstrekken voor of in het kader van commerciële doeleinden. Bij overtreding van dit verbod is SPINN gerechtigd de toegang tot het evenement te weigeren aan de bezitter van dat toegangsbewijs en alle hieruit voortvloeiende schade op de bezoeker te verhalen.

3.4 Bij overtreding door bezoeker van (één of meer van) de bepalingen zoals genoemd in deze algemene voorwaarden is SPINN gerechtigd het toegangsbewijs ongeldig te maken of klant de (verdere) toegang tot het evenement te weigeren zonder dat de bezoeker recht heeft op restitutie van het bedrag dat hij voor het toegangsbewijs (waaronder begrepen servicekosten) aan SPINN, al dan niet via een (voor)verkoopadres, heeft voldaan. Houders van ongeldig gemaakte toegangsbewijzen hebben geen recht op restitutie of compensatie anderszins.

3.5 Het is bezoeker verboden om op enige wijze reclame of enige (andere) vorm van publiciteit te maken in verband met het evenement en ieder onderdeel daarvan. Daarmee zou de bezoeker inbreuk maken op de merkrechten van SPINN.

3.6 Indien Bezoeker zijn verplichtingen zoals verwoord in de voorgaande leden van dit artikel niet nakomt is de bezoeker (of de koper of verkoper van het toegangsbewijs) een direct opeisbare boete van € 5.000,- per overtreding aan SPINN verschuldigd en € 500,- voor iedere dag dat de overtreding heeft voortgeduurd en voortduurt – onverminderd het recht van SPINN om van hem bovendien vergoeding van de geleden of nog te lijden schade te vorderen.

3.7 Bij een aankoop door de bezoeker van een (electronisch) toegangsbewijs (e-ticket) voor een SPINN evenement middels internet wordt de betaling daarvan doorgaans afgehandeld voor een derde partij in opdracht van SPINN. Deze derde partij hanteert meestal ook eigen ook eigen algemene voorwaarden ten opzichte van de bezoeker als koper van het toegangsbewijs. Die voorwaarden zijn dan tegelijk met onderhavige voorwaarden van toepassing.

Artikel 4 Fouilleren en verboden goederen

4.1 SPINN heeft het recht bezoeker voorafgaand aan het binnentreden en/of tijdens het evenement te (laten) fouilleren. De bezoeker die zich daar niet aan onderwerpt kan de toegang tot het evenement worden geweigerd – of hij kan van het evenement worden verwijderd – zonder recht op restitutie van het aankoopbedrag voor het toegangsbewijs.

4.2 Het is verboden (semi-) professionele foto-, film-, en/of geluids- en/of andere opnameapparatuur van welke aard dan ook, glaswerk, plastic flessen, dranken, etenswaren, drugs, blik, vuurwerk, dieren, wapens en/of gevaarlijke voorwerpen, voor zichzelf of een ander mee te brengen naar het evenement plaatsvindt, op straffe van inbeslagname. In beslag genomen goederen worden niet geretourneerd.

4.3 De bezoeker die dit verbod overtreedt kan bovendien de (verdere) toegang worden geweigerd zonder recht op restitutie van het toegangsgeld, of kan van het evenement worden verwijderd en/of overgedragen aan de Politie. In beslag genomen goederen zullen worden vernietigd.

Artikel 5 Ontzegging toegang

SPINN houdt zich in het algemeen het recht voor bepaalde bezoekers de (verdere) toegang tot het evenement te ontzeggen of van het evenement te verwijderen, indien naar haar oordeel zulks nodig is ter handhaving van de openbare orde en veiligheid tijdens het evenement.

Artikel 6 Film/ en videobeelden

Registratie door bezoeker van het evenement zonder uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van SPINN in welke vorm dan ook, waaronder begrepen fotograferen, filmen en het maken van geluids- en/of beeldopnamen, is verboden, als ook nadruk van en/of overname uit het programma(-boekje), posters en andere drukwerken. Het maken van foto’s en video door middel van een smartphone is toegestaan, een eventuele commerciële exploitatie van die beelden en geluiden echter niet.

Artikel 7 Eigen risico

Het betreden van de plaats waar het evenement van SPINN plaatsvindt (waaronder mede te verstaan de eventuele pendelbussen die worden ingezet om de bezoeker te vervoeren naar de toegang) alsmede het bijwonen van het evenement geschiedt door bezoeker geheel op eigen risico, waarbij de eventuele aansprakelijkheid van SPINN steeds beperkt is tot het bedrag dat haar verzekeraar in het betreffende geval uitkeert wegens schade aan personen of gemaakte kosten, uitgezonderd het eventuele geval dat er sprake zou zijn van grove opzet of bewuste roekeloosheid van (de leiding van) SPINN.

Artikel 8 Programma

SPINN zal er naar streven dat het programma van het evenement zoveel mogelijk volgens het aangekondigde schema zal worden uitgevoerd. Zij is echter niet aansprakelijk voor afwijkingen daarin en schade welke daardoor voor bezoekers en/of derden mocht ontstaan. SPINN is niet aansprakelijk voor de inhoud en de wijze van uitvoeren van het programma van het evenement, waaronder uitdrukkelijk begrepen de lengte van het programma.

Artikel 9 Nadere voorschriften

9.1 De bezoeker van het evenement is verplicht zich te houden aan de (nadere) voorschriften, huisregels en/of wijzigingen daarvan en aanwijzingen van SPINN, de vervoerder die het pendelverkeer uitvoert, de exploitanten of eigenaar van de plaats c.q. het gebouw waar het evenement wordt gehouden, het ordepersoneel, de brandweer, politie en andere bevoegden.

9.2 Bij overtreding van een gebod of verbod volgt onmiddellijk verwijdering van de bezoeker door het ordepersoneel. Voor ieder evenement kunnen specifieke regels gelden voor het evenemententerrein of de lokatie, welke regels ter plaatste kenbaar worden gemaakt. Zo mogelijk worden dergelijke regels ook op de website vooraf kenbaar gemaakt.

Artikel 10 Overmacht

10.1 In geval van overmacht in de ruimste zin des woords, waaronder in dit verband mede begrepen ziekte en/of afzegging van de atleten, scheidsrechters, stakingen, falende apparatuur, brand, slechte weersomstandigheden e.d. heeft SPINN het recht c.q. de verplichting het evenement te (laten) ontruimen, te verschuiven naar een andere datum of een andere locatie of het evenement te annuleren, zonder tot enige schadevergoeding (voor tickets, consumptiemunten of anderszins) jegens de bezoekers gehouden te zijn.

10.2 Uitsluitend in geval van annulering zal SPINN het entreegeld, maar niet de bespreekgelden/administratiekosten aan de bezoeker op zijn verzoek restitueren.

10.3 Restitutie zal uitsluitend plaatsvinden binnen een redelijke termijn welke plaatsvindt na de datum van het geannuleerde Evenement, op vertoon door de bezoeker van een geldig toegangsbewijs, op en aan de door SPINN (dan wel de partij die betaling voor het ticket heeft afgehandeld) aangegeven en bekend te maken wijze middels door haar bekend te maken kanalen.

Artikel 11 Beeld- en geluidsopnamen en exploitatie daarvan

SPINN is gerechtigd beeld- en/of geluidsopnamen te (doen) maken van het evenement en de bezoekers daarvan – en is gerechtigd deze opnamen te verveelvoudigen en/of openbaar te (doen) maken in welke vorm en op welke wijze dan ook, waaronder het recht om beelden live te streamen via internet. Door de verkrijging van een toegangsbewijs van het evenement en/of door betreding van de locatie van het Evenement verleent de bezoeker onvoorwaardelijk toestemming tot het maken van voornoemde opnamen en de bewerking, openbaarmaking en exploitatie daarvan alles in de ruimste zin des woords zonder dat SPINN enige vergoeding aan de bezoeker verschuldigd is of zal zijn.

Artikel 12 Rookvrij Evenement

Het is de bezoeker verboden te roken op een evenement dat binnen op een locatie (waaronder mede te verstaan is: in tenten of afgesloten ruimtes op een buitenevenement) wordt georganiseerd door SPINN. Roken is alleen toegestaan in de daarvoor bestemde rookruimtes. Indien bezoeker het rookverbod overtreedt en dit wordt geconstateerd door een beveiliger, medewerker handhaving of personeelslid van de locatie, zal bezoeker per direct een boete verschuldigd aan SPINN zijn ter hoogte van het bedrag aan boete dat de locatie aan SPINN oplegt. De hoogte van deze boete verschilt per locatie. De bezoeker zal dit bedrag onder toezicht van de beveiliging contant of per pin afrekenen aan de kassa en krijgt daarvan een afschrift. SPINN spant zich naar redelijkheid in om bezoekers op dit rookvrije karakter te wijzen, maar kan er niet voor instaan.

Artikel 13 Consumptiemunten

Consumptiemunten gekocht tijdens een evenement zijn alleen geldig gedurende het betreffende evenement. SPINN gaat nimmer over tot restitutie van het aankoopbedrag van de consumptiemunten.

Artikel 14 Informatie SPINN

Hoewel SPINN grote zorg en aandacht aan de informatieverschaffing besteedt, zoals op haar website en op schriftelijk promotiemateriaal, kan zij geen garantie geven met betrekking tot de aard en inhoud van de informatie.

Artikel 15 Verkoop producten op evenementen

Op de evenementen van SPINN zijn vaak standhouders aanwezig die aan de bezoekers producten of diensten aanbieden. Deze standhouders zijn volledig onafhankelijk van SPINN en SPINN is op geen enkele wijze aansprakelijk voor de handelingen, producten of diensten van deze standhouders. Klachten omtrent producten en diensten van deze standhouders kunnen niet aan SPINN worden doorgegeven maar dienen gericht te worden aan het bedrijf dat de standhouder voert. Voor zover SPINN zelf merchandising producten verkoopt op haar eigen evenementen, is dat op de stand goed zichtbaar en staat SPINN ook in voor de conformiteit van deze producten.

Artikel 16 Website

16.1 SPINN exploiteert tevens diverse websites – zoals tulip-bowl.nl – en de diverse websites of online diensten van derden van afzonderlijke evenementen of activiteiten die zij organiseert, hierna tezamen voor het gemak aangeduid als de “website”. De bezoeker van website van SPINN is gebonden aan de onderhavige algemene voorwaarden, die op hem of haar van toepassing zijn door het bezoeken van de website.

16.2 SPINN respecteert de privacy van alle bezoekers van de website en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die de bezoeker aan SPINN verschaft steeds vertrouwelijk wordt behandeld.

16.3 SPINN gebruikt gegevens middels ‘cookies’ van de bezoeker van een van haar websites om het kopen en navigeren van en via de Website, gemakkelijker, sneller en beter te laten verlopen. Een bezoeker van een van de websites kan alleen een product aanschaffen of een specifieke dienst gebruiken als deze geldige en juiste persoonsgegevens heeft ingevoerd.

16.4 Door het invoeren van de gegevens voor het downloaden of bestellen van tickets of producten via een van de websites van SPINN of via een van de online diensten uitgevoerd voor SPINN, geeft de bezoeker van de Website zijn of haar toestemming voor het hieronder aangegeven gebruik van de persoonsgegevens. Voor het overige zal SPINN deze gegevens uitsluitend gebruiken met toestemming. SPINN zal persoonlijke gegevens niet aan derden verkopen.

SPINN gebruikt de verzamelde gegevens van haar bezoekers van haar websites als volgt:

I) om het koop- en navigatieproces bij SPINN zo goed mogelijk te laten werken, verkrijgt SPINN door deze van toepassing zijnde algemene voorwaarden het recht om persoonlijke gegevens en de gegevens met betrekking tot het gebruik van onze diensten op te slaan en voor bepaalde doeleinden te gebruiken. Met deze gegevens wordt voor de bezoeker een account aangemaakt. De volgende gegevens worden opgeslagen: naam, gebruikersnaam, wachtwoord, adres, woonplaats, land, geboortedatum, (mobiel) telefoonnummer, e-mailadres en betalingsgegevens. Daarbij herkent de Website de bezoeker voor een volgende keer door middel van een zogeheten ‘cookie’. Voor zover nodig verleent de Bezoeker hierbij door aanvaarding van deze algemene voorwaarden toestemming tot het gebruik van ‘cookies’.

II) Tevens worden de gegevens gebruikt om:
a) de bezoeker te informeren over vragen die deze heeft gesteld;
b) materiaal, een product of informatie toe te zenden waar de bezoeker om heeft verzocht c.q. welke is gekocht;
c) de Bezoeker te attenderen op acties, wedstrijden of een contest;
d) om de informatie op de Website voor de bezoeker aan te passen;
e) voor administratieve afhandeling van transacties en betalingen;
f) voor fraude en inbreuk preventie;
voor enig ander wettelijk doel, zoals een verzoek van de overheid of Politie.

16.5 Het is mogelijk dat de website de gegevens van de bezoeker gebruikt om aan hem of haar andere Producten aan te bevelen die aansluiten op reeds eerder gekochte producten. Gegevens over het gebruik van de Website worden door SPINN gebruikt onder andere voor de verdere ontwikkeling en verbetering van de Website.

16.6 De bezoeker die zich heeft geregistreerd geeft daarbij toestemming aan SPINN of aan haar gelieerde derden om hem of haar informatie toe te zenden per e-mail.

16.7 SPINN neemt veiligheidsmaatregelen ter bescherming van persoonsgegevens op de website en haar servers volgens de laatste stand van de techniek die in redelijkheid betaalbaar is en gebruikelijk is in de branche. SPINN voldoet daarmee aan de wettelijke vereisten uit privacyrichtlijn van de EU en Nederlandse wetgeving. SPINN neemt alle redelijke maatregelen zodat alleen relevante partijen die toestemming hebben verkregen van de bezoeker of die benodigd zijn bij de uitvoering van enige overeenkomst de informatie kunnen inzien en gebruiken.

16.8 SPINN is nimmer aansprakelijk voor enige schade van de bezoeker indien een derde partij zich wederrechtelijk toegang verschaft tot de persoonsgegevens van de bezoeker ondanks de maatregelen die SPINN heeft genomen om deze gegevens te bewaren. SPINN kan vanwege de aard van internetgebruik en het verzenden van gegevens over het internet niet een compleet veilige omgeving voor de persoonsgegevens garanderen. Iedere verzending van persoonsgegevens over het internet geschiedt uiteindelijk voor eigen risico van de bezoeker. Mocht SPINN op enig moment met een informatielek geconfronteerd worden waardoor persoonsgegevens worden afgenomen door derden, of de website worden gehackt of enige andere illegale handeling waarbij persoonsgegevens zonder haar toestemming worden afgenomen, dan zal zij de bezoeker voor zover redelijkerwijs mogelijk daarvan direct van op de hoogte brengen.

16.10 SPINN is gerechtigd om geanonimiseerde gegevens van bezoekers verkregen via diensten, aankopen of de website te gebruiken om richting adverteerders inzage in verkeer op de Website en statistieken aan te kunnen geven. De persoonsgegevens van de bezoeker worden hierbij niet afgegeven. Voor zover nodig verleent de bezoeker hiervoor toestemming door aanvaarding van deze algemene voorwaarden.

Artikel 22 Toepasselijk recht en bevoegde rechter

Op deze algemene voorwaarden is Nederlands recht van toepassing. Bij uitsluiting is de Rechtbank Amsterdam bevoegd om van geschillen over deze voorwaarden, een overeenkomst of de uitvoering daarvan kennis te nemen.